Pædagogisk læreplan

I udarbejdelsen af vores læreplan, har vi taget udgangspunkt i udviklingsmodellen SMTTE. Det er en model, som vi også anvender i det daglige pædagogiske arbejde, så det faldt naturligt, også at implementere den på dette område.

 

 Her kan du læse mere om vores forskellige temaer og fokusområder. Du kan trykke på overskriften for at læse mere.

 

Sammenhæng

Børne- og Socialminister Mai Mercado har udtalt:

”Vi skal være meget mere ambitiøse på vores børns vegne og sikre deres ret til leg, fællesskab og udfordringer”

Forskning viser, at børns sociale netværk er afgørende for deres faglighed og evne til at lære nyt. Børn udfordres dog af, at der fra samfundets side på et tidligt tidspunkt er et pres på dem om at fokusere på egne præstationer og dermed dyrke individualismen. Børn har brug for erfaring med trygge fællesskaber. De voksne omkring barnet skal bevidst arbejde med samværsformer, som ikke ekskluderer nogen, skabe læringsrum og understøtte fællesskaber. Herigennem vil børnene selv danne venskaber. Det er ikke målet at alle skal være venner med alle, eller at alle skal lege med alle. Venskab er den enkeltes frie valg og eget ansvar, men alle skal lære at behandle hinanden ordentligt

 

Mål

At vi skaber fællesskaber, hvor alle har en plads og hvoraf børnene kan danne egne venskaber

 • Skabe læringsrum der løfter og styrker det enkelte barn
 • Bevidstgøre fællesskaber og deres betydning af dem, for børnene.
 • Styrke barnets selvværd og dannelse
 • Højne børnenes sociale forståelse og tolerance.

 

Tiltag

 • Organisere at der er færre børn på samme sted.
 • Planlægge fællesskaber og sammensætte lege/lærings grupper efter børnenes behov.
 • Inddrage børnene i at definere hvad et godt venskab er
 • Gøre de ældste børn bekendt med deres eget ansvar, i forhold til at udvikle og vedligeholde gode relationer.
 • Lave samarbejds-aktiviteter der munder ud i et fælles produkt, fremfor et produkt der er ”mit”

Tegn

 • Børnene tager aktiv del i fællesskabet
 • Børnene leger med mange forskellige
 • Børnene accepterer, at tingene ikke altid kan være på deres måde og tager nederlag med oprejst pande
 • Børn giver knus eller hopper af begejstring ved synet af en god ven
 • Børn og voksne viser glæde ved fælles aktiviteter

 

Evaluering

 • Vi laver EVAs Tegn på læring.
 • Vi gør observationer i dagligdagen

Når et forløb er færdigt, evalueres indsatsen på stuemøder eller på p.mødet, hvis emnet har involveret alle stuer.

 

Documentation

Praksisfortællinger
Fotos og video
Vi skriver på tavlen

Sammenhæng

Det er vores erfaring at barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget – og samtidig anerkender og involverer sig i dets engagement i verden.
Barnets personlige udvikling sker i de relationer barnet indgår i, både voksen/barn og barn/barn.

 

Mål

At barnet:

 • føler selvværd
 • tager initiativ
 • kender egne grænser og løser egne konflikter i f.h.t. udvikling
 • føler ansvar for sig selv og andre
 • bliver selvstændig og selvhjulpen
 • er nysgerrig og undrende

 

Tiltag

Vi:

 • yder omsorg, psykisk og fysisk
 • er gode rollemodeller
 • ser, hører, benævner og forstår barnet
 • medinddrager barnet i hverdagsbeslutninger og gøremål
 • stiller krav til det enkelte barn
 • stiller undrende og nysgerrige spørgsmål
 • er nærværende, men afventende i konflikter
 • arbejder i små og store grupper
 • har samling

 

Tegn

At barnet

 • viser omsorg for andre
 • siger noget og gør noget, mens andre kigger
 • mestrer mange ting selv
 • selv klarer små konflikter
 • venter på tur og accepterer et nej
 • sætter ord på egne grænser
 • undres, spørger og ser forandringer

 

Evaluering

Daglig forældrekontakt
Forældresamtaler
Stue- og personalemøder
EVA-Tegn på læring
Kompetenceskema

 

Dokumentation

Praksisfortællinger
Fotos og video
Vi beskriver barnets kompetencer i.f.t. forældresamtaler
Optræden for forældre og andre
PR i avisen
Vi udstiller børnenes produkt

 

Sammenhæng

Vi mener at sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. Vi oplever at når barnet bliver støttet og opfordret til at knytte venskaber, udvikler det herigennem evnen til at anerkende og respektere andre.

 

Mål

At barnet:

 • Respekterer sig selv og andre
 • Oplever tillid og tryghed i samvær
 • Udvikler evne til at samarbejde
 • Inddrages og opmuntres til at være aktiv i demokratiske processer
 • Oplever at være en del af et fællesskab

 

Tiltag

Vi:

 • anerkender og respekterer barnet, viser det er holdt af er forudsigelige voksne
 • sætter ord på barnets følelser
 • lader barnet tage valg
 • medinddrager barnet i beslutninger
 • guider børnene i legen
 • har i perioder ”Fri for mobberi”- samling

 

Tegn

At barnet:

 • accepterer forskelligheder
 • knytter venskaber
 • trøster andre og kan selv modtage hjælp
 • klarer småkonflikter selv
 • villigt låner egne ting ud
 • kommer med ideer til leg og aktiviteter
 • kan rumme andres initiativer i legen

 

Evaluering

Praksisfortællinger på stuemøder
Taler med forældre i dagligdagen og uddyber til samtaler
EVA-tegn på læring

 

Dokumentation

Vi beskriver planlagte og spontane forløb i ord og billeder
Vi registrerer børnenes venskaber.

 

Sammenhæng

Vi ser sprog som grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre.
Vi mener, at sprog er en yderst vigtig brik i et barns udvikling.
Igennem talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog kan barnet dels udtrykke egne følelser og tanker, dels blive i stand til at forstå andres.

 

Mål

At barnet:

 • formår at kommunikere med sprog, mimik og gestik
 • udvikler et mangfoldigt ordforråd
 • udvikler nysgerrighed og interesse for tegn, symboler, - bogstaver og tal
 • taler ordentligt til andre

 

Tiltag

Vi:

 • sætter ord på ting, handlinger, følelser
 • laver små grupper med mulighed for dialog
 • bruger Dialogisk læsning
 • arbejder med rim og remser
 • bruger sange og sanglege
 • introducerer tal og bogstaver

 

Tegn

At barnet:

 • Sætter ord på egne handlinger og følelser
 • Leger med sproget – rimer-sludrer
 • Kan forklare sig på flere måder
 • Genkender tal og bogstaver og eget navn

 

Evaluering

 • Sprogvurderer ved 3 år og 5 år
 • Gennemgår sprogudvikling til forældresamtaler

 

Dokumentation

Vi skriver på tavlen, hvad vi læser og synger og hvilke andre aktiviteter, vi har lavet
Vi laver sprogscreening
Vi filmer børnenes fortællinger

 

Sammenhæng

Vi ved, at en god grundmotorik, giver barnet overskud til at modtage ny læring.
Vi ser derfor krop og bevægelse som en meget vigtig del af vores dagligdag.
Vi mener, at kroppen er mere end et værktøj til at bevæge sig med. Kroppen er et stort sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunikation. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser lægges grundlaget for fysisk og psykisk velvære.

 

Mål

At barnet:

 • oplever glæde ved at bruge sin krop
 • udfordrer dets fysiske kunnen.
 • får styrket alle sanser
 • udvikler styrke og udholdenhed
 • får forståelse for sundhed og hygiejne
 • får erfaring med forskellige former for kropslig nærhed og med at sætte grænser i forhold hertil
 • får ro i kroppen og kan sidde stille til de aktiviteter, som kræver det.

 

Tiltag

Vi:

 • er ude på legepladsen hver dag
 • har grønt spirerflag med fokus på bevægelse i naturen
 • har skov-udegrupper
 • medinddrager i hverdagens gøremål
 • har maddage og taler om sundt/usundt mad
 • tilbyder aktiviteter med forskellige materialer
 • arbejder med massage (mobbe-fri)
 • opfordrer barnet til at klare/hjælpe sig selv
 • er obs. på håndvask efter toilet, spisning, udeleg
 • tænker motorik ind i så mange aktiviteter, som muligt

 

Tegn

At barnet:

 • Ofte vælger at lege ude
 • Udfordrer sig selv
 • Griner og viser glæde
 • Selv klarer af- og påklædning
 • Selv åbner madkasser, ostehaps, bananer
 • Vasker hænder efter toiletbesøg etc.
 • Med ord siger fra hvis andre gør/siger noget ubehageligt
 • Sidder stille, når aktiviteten kræver det

 

Evaluering

Vi bruger TRASMO
Stuemøder
p. møder
Samarbejder med fysioterapeut
Forældresamtaler
Evas tegn på læring

 

Dokumentation

Vi viser hvad vi har lavet, med billeder og tekst.
Vi offentliggør projekter i lokalaviser
Månedsplaner

 

Sammenhæng

Vi tror på, at mangeartede naturoplevelser i barndommen sætter sig spor langt ind i det voksne liv, både på det følelsesmæssige, mentale og kropslige plan.
Ved at færdes i naturen får barnet viden om og erfaring med, hvem de selv er i forhold til omgivelserne.

 

Mål

At barnet:

 • oplever glæden ved naturen
 • får erfaring med naturfænomener og årstidernes skifte
 • får viden og forståelse for væsentlige sammenhænge i naturen
 • kendskab og respekt for dyr, planter og miljøet
 • undres og eksperimenterer

 

Tiltag

Vi:

 • er ude hver dag og oplever ild, vand, luft og jord.
 • laver spireforsøg og fysikforsøg
 • høster afgrøder og tilbereder dem
 • har søgt og fået Friluftsrådets grønne spirerflag
 • har udegrupper, der tager i skoven
 • tager på ture i nærområdet
 • værner om naturen og samler affald
 • bruger ressourcer med omtanke
 • genbruger

 

Tegn

At barnet:

 • gerne vil lege ude
 • kommenterer på årstiderne
 • kan forklare sammenhænge – sne er regn, der er frossen
 • de høster, pløjer, harver i deres leg
 • de er varsomme med naturen
 • de samler affald op på legepladsen

 

Evaluering

De enkelte projekter evalueres efter afslutning med EVAs materiale: Tegn på læring. Dette foregår på stuemøderne.

 

Dokumentation

Vi skriver på skovtavlen hver dag.
Vi udstiller ting lavet af naturens materialer.
Vi laver fotoplancher.
Vi laver beskrivelser af vores ture.

 

Sammenhæng

Først i mødet med de andre og det anderledes, erkendes ens ståsted, rødder og udviklingsmuligheder.
I vores børnehave møder barnet flere nationaliteter og forskellige familiesammensætninger.
Det er vores opfattelse, at jo flere kulturelle oplevelser barnet introduceres for, des mere varieret bliver dets opfattelse af sig selv, andre og omgivelserne.

 

Mål

At barnet:

 • Får erfaring med andre folkeslag og kulturer
 • Udvikler kreative og musiske kompetencer
 • Får afprøvet udtryksformer og materialer
 • Får erfaring med sang, musik, drama m.m.
 • Får kulturelle oplevelser i, og uden for børnehaven
 • Gennem oplevelse af traditioner, får viden om kultur og kulturhistorie

 

Tiltag

Vi:

 • går hjem til fødselsdage
 • opfordrer de udenlandske familier til at fortælle om deres hjemland og traditioner
 • gør de kreative materialer tilgængelige
 • viser forskellige muligheder med materialer som ler, papmache o.l.
 • synger hver dag
 • køber musikskolen til musikforløb årligt
 • har teatertema, hvor børnene spiller teater for forældre og hinanden
 • har høstfest, vikingefest, luciaoptog, fastelavn, julegudstjeneste
 • besøger museum, plejehjem, bibliotek, arbejdspladser, bedsteforældre har maddage

 

Tegn

At barnet:

 • Producerer kreative ting og beder om, at de bliver hængt op.
 • Arrangerer koncerter med sang og musik
 • De leger eventyr og teater
 • De husker og fortæller om arrangementer fra året før

 

Evaluering

De enkelte projekter evalueres efter EVAs ”tegn på læring ”på stuemøder og personalemøder

 

Dokumentation

Vi laver udstillinger i børnehaven, på bibliotek, banker m.m.?
Vi laver fotodokumentation i børnehaven, på hjemmesiden og på Facebook
Vi laver pressemeddelelser til aviser.

 

Sammenhæng

Det er vores erfaring, at mange børn, i en kortere eller længere periode, har brug for en særlig pædagogisk indsats. Som pædagogisk personale er det vores opgave at se og tilgodese disse børns behov, så de forbliver inkluderet.

 

Mål

At barnet:

 • føler sig inkluderet
 • udvikler sine kompetencer bedst muligt
 • og dets forældre modtages på en imødekommende og positiv måde
 • forstår og respekterer egne og andres grænser

 

Tiltag

Vi:

 • er fysisk tæt på barnet
 • forbereder barnet i god tid inden en aktivitet
 • guider barnet og ætter ord på handlinger og følelser
 • gør børnene opmærksomme på hinandens kvaliteter og kompetencer
 • tager hensyn til fx astmabørn og børn med fysiske begrænsninger, som gør det svært, fx at færdes i naturen
 • deler vores bekymring med forældrene
 • har tæt kontakt til forældre

 

Tegn

At barnet:

 • viser glæde ved at komme i børnehaven
 • skaber venskaber
 • kan indgå i leg med andre børn
 • sætter ord på egne følelser, som ”Jeg bliver vred, sur, ked af det”
 • udtrykker behov, som ”Jeg vil gerne være med” eller ” Jeg vil ikke ha´ det”

 

Evaluering

 • På stuemøder taler vi om det enkelte barns trivsel
 • Vi samarbejder med fysioterapeut, ressourcepædagog, talekonsulent og andre relevante fagpersoner.
 • Vi har tæt forældrekontakt

 

Dokumentation

Vi har praksisfortællinger på stue- og p. møder
Vi videooptager, til brug for pædagogisk personale og evt. forældre
Vi benytter tests, Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse, Trasmo, Sprogvurdering.

 

Børnemiljø handler om, hvordan børn trives med hinanden, de voksne og de aktuelle rammer inde og ude - de fysiske, psykiske og æstetiske forhold i børnehaven udgør børnemiljøet.
Børnemiljøet er en del af vores læreplan og indgår således i vores læreplans sammenhænge, dokumentation og evaluering.